Online programma kracht training en blessurepreventie

Beter in balans. Meer kracht. Minder pijn.

Verbeter uw balans, bouw spierkracht op en verminder pijn met makkelijk te volgen oefeningen via ons programma.

fitness icon

Disclaimer

DISCLAIMER

Deze disclaimer wordt gehanteerd door Sixty Up Force B.V. en ziet op het gebruik van het videoplatform dat onder andere toegankelijk is via www.sixtyupforce.nl (de website). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door Sixty Up Force verstuurde elektronische berichten. Gebruik van de website betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.

AANSPRAKELIJKHEID

Sixty Up Force is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op de website; Sixty Up Force heeft geen controle over die pagina’s.

BESCHIKBAARHEID WEBSITE

Sixty Up Force garandeert niet dat de website, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. Sixty Up Force is niet aansprakelijk indien de website, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en op de inhoud van de website berusten bij Sixty Up Force, tenzij anders is vermeld. Niets van de website mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sixty Up Force, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op de website, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.

WIJZIGINGEN

Sixty Up Force behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.

ONGELDIGHEID

Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

TOEPASSELIJK RECHT

Op het gebruik van de website en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.